HK Footprints

香港老花鏡: 廣東話

廣東話,在粵語使用區中白話,是漢藏語系漢語族的一種語言,以​​廣州話為標準粵語。粵語是一種聲調語言。
Broadcast date: 1989-02-16
香港老花鏡